ინოვაციური, სანდო და ხარისხიანი: SMART business საქმიანობას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ახორციელებს.

SMART business თანამშრომლობა არა მხოლოდ საიმედო და ინოვაციური, არამედ მაქსიმალურად უსაფრთხო და ხარისხიანია! დამოუკიდებელი აუდიტის გავლის შედეგად, კომპანიამ დაადასტურა ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემებისა და ხარისხის მართვის სისტემების საერთაშორისო მოთხოვნებთან შესაბამისობა.

ჩვენ ვცდილობთ მუდმივად გავაუმჯობესოთ ჩვენი მომხმარებლებისა და პარტნიორების კმაყოფილების დონე, გავაუმჯობესოთ ჩვენი მიდგომები რეგულირებული მსოფლიო სტანდარტების დაცვით.

ხარისხის მართვის სისტემის სერტიფიკატი ადასტურებს, რომ SMART business-ში შემუშავებული, დანერგილი და გამოყენებული ხარისხის მართვის სისტემა აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001: 2015 „ხარისხის მართვის სისტემების“ ყველა მოთხოვნას. მოთხოვნები, რომლებიც ვრცელდება კომპიუტერულ პროგრამირებაზე, კონსულტაცია ინფორმატიზაციაზე, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომპიუტერული სისტემების სფეროში სხვა აქტივობებთან და მასთან დაკავშირებულ სხვა სერვისებზე.

SMART ბიზნესში ხარისხის მართვის სისტემა უზრუნველყოფს მომსახურების თანმიმდევრულად მაღალ ხარისხს, პროცესის დარღვევის რისკების თავიდან აცილებას და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობას.

კომპანიის კიდევ ერთი პრიორიტეტია ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემების შექმნა, დანერგვა, ექსპლუატაცია, მონიტორინგი, შენარჩუნება და გაუმჯობესება. საერთაშორისო სტანდარტის ISO/IEC 27001: 2013 მოთხოვნების დაკმაყოფილება მხარს უჭერს ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვას, რომელიც ეხმარება SMART ბიზნესს:

  • უზრუნველყოს კლიენტების, პარტნიორებისა და თანამშრომლების კონფიდენციალური ინფორმაციის უსაფრთხოება,
  • ეფექტურად მართოს ინფორმაციის უსაფრთხოების რისკები,
  • დაიცვას კომპანიის იმიჯი.

ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის სერტიფიკატი ადასტურებს, რომ SMART business-ში ორგანიზებული ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემა (ISMS) აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტის ISO/IEC 27001: 2013 „ინფორმაციული ტექნოლოგია“ ყველა მოთხოვნას. ინფორმაციის უსაფრთხოების მართვის სისტემის დაცვის მეთოდები. მოთხოვნები “პროგრამული უზრუნველყოფის, ERP, CRM და სხვა ბიზნეს პროგრამების შემუშავება, დანერგვა და მხარდაჭერა.

SMART ბიზნესი უზრუნველყოფს უსაფრთხო წვდომას ყველა საინფორმაციო აქტივზე, ხელმძღვანელობს საუკეთესო მსოფლიო პრაქტიკით, იცავს თავის საინფორმაციო რესურსებს და უზრუნველყოფს სტანდარტის შესაბამისად შემუშავებულ IT გადაწყვეტილებებსა და სერვისებს.

დამოუკიდებელი აუდიტის შედეგები ISO სტანდარტების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში, ადასტურებს SMART business-ის, უსაფრთხო და საიმედო სერვისის მიმწოდებლის სტატუსს. ჩვენ ვამაყობთ, რომ მუდმივად ვაუმჯობესებთ მომსახურების ხარისხს და ვავითარებთ კულტურას, რომელშიც ინფორმაციის უსაფრთხოება აბსოლუტური პრიორიტეტია!

Posted in: